Informace o zpracování osobjních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí spoluprací se

WING 49 CZ z.s.,IČ:27019691

(dále jen „Správce“)

 

Je tato povinna na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresu místa pobytu-sídlo
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně udržuje a státní občanství
 5. u právnické osoby název, sídlo, IČO, data statutárního zástupce

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členů spolku a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, poskytování příspěvků, agenda činnosti-kempů, soustředění apod., provozních nákladů spolku

 

Jsem informován/a, že na základě § 3a odst. 6 budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro spolkový účel, a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému Krajskému soudu, správci daně
 • příslušnému ministerstvu, Ministerstvu financí, Úřadu Vlády ČR, sportovním svazům
 • Veřejným informacím na webu spolku
 • Příslušným orgánům státní správy a samosprávy

 

a to za účelem

 • Vedení evidence darů, partnerů spolku, evidence akcí, reklamních akcí, prezentací partnerů,informace na webu
 • Identifikace smluvních partnerů spolku
 • Žádosti o dotace, o podporu spolku

 

Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku, ani dárcem, ani obdarovaným a mé žádosti nemohou být uspokojivě vyřešeny

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněná nadace, klub, ) moje

 1. fotografie
 2. videa
 3. zvukové záznamy
 4. lékařské zprávy, smlouvy k darům, obdarovaným, partnerům, reklamní smlouvy, prezentace

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)
 • prezentace na webu, veřejných médiích, tisku, prezentace na sociálních sítí ( např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. telefonní číslo
 2. e-mail
 3. rodné číslo, IČO

za účelem vedení evidence členů spolku, evidence dárců, evidence darů, evidence partnerů, evidence obdarovaných (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.)

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uschovávány po celou dobu trvání účelu zpracovávání (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovavatelům:

příslušnému soudu, správci daně,příslušným orgánům státní správy, samosprávy, svaz.orgánům

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení) a požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

NAŠI PARTNEŘI